De stichting heeft ten doel:
 

  • Het beheren en in stand houden van het vermogen verkregen uit de nalatenschap van de heer Nico Job Beije en het uit de gehele revenuen van dit vermogen jaarlijks doen van uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen;
     
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
     
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van jaarlijkse uitkeringen, voor de helft aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de ziekte van Parkinson en de andere helft aan algemeen nut beogende instellingen gevestigd binnen de grenzen van de voormalige gemeente Westerschouwen in het bijzonder te Renesse, dan wel aan algemeen nut beogende instellingen onder de last om het verkregene te besteden binnen voormeld werkgebied van de stichting.


De stichting is verplicht jaarlijks één dertigste (1/30) van haar vermogen en de jaarlijks ontvangen revenuen geheel uit te keren, zodat ongeveer dertig jaar na oprichting van de stichting het kapitaal en de revenuen geheel zullen zijn uitgekeerd.